ࡱ> Y\X R"6bjbjqq2Lee '8?,v+l"777kkk*******$,/+!*kk**+7740+"""*|77*"**"":&,'7qi& *F+0v+&.00''800$U'k0""Qkkk++R kkkv+****0kkkkkkkkk : m3W^^] z[hQuNNefe] Oo]0Wċ Rl m^OSW[2018 ,{24S ,{Nz ;` R ,{Nag :NmeQ/{_`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``TZQvAS]N'Y|^y hQbcؚb^e][hQuN0efe]{t4ls^ X:_[hQuN0efe]vaƋ Oۏ]0W[hQNefe]v{tĉS0hQST6R^S ~bb^o}Yv^[^ ۏNekĉm3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0Wċ ]\O 6R[,gRl0 ,{Nag ċVY;mR cgq OSO~~ N[ċ[ >yOvcw SON?a3ubvSR 1um3W^Q{NOSO Nvm3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0Wċ ]\OYXTON N{yYXTO #~~[e0 ,{ Nag hgċ[]\O;NOnc 0-NNSNlqQTV[hQuNl 00OO?bTWaN^ 0^Q{e][hQhgċRhQ 0 SV[0w0^ gsQl_0lĉ0vsQ{tĉ[I{0 ,{Nz ċ[:gg ,{Vag m3W^Q{NOSO8^RtNOcCgYXTO:N SO]0WVY [[:gg0 ,{Nag YXTO1u;NNYXT0oR;NNYXTSr^YXT~b0;NNYXT1um3W^Q{NOSO[bN oR;NNYXT1u^Q{NOSO8^RtNS gsQ蕆[bN YXT1uOSON[YXTON[bN0 N0YXTO;NL# N [ybċ[eHh N [[ SO]0W VYyv0 N0N[ċ[~L# N cċ[eHhۏLs:WSDehg N cQ SO]0W eQV TUS bYXTO[[0 ,{mQag m3W^Q{NOSO^Q{[hQRO#YXTOve8^]\O wQSO]\O1uyfNY] zb/g{t# vQ;NL# N0Stv^[g SO]0W 3ubPge N06Rċ[eHh N0[chgR V0NN[^:gbSN[ ~b SO]0W ċ[\~0 ,{Nag kt^4gN010gNR+RS_YXTOhQSOO [[ SO]0W 0 ,{ Nz 3ubagN ,{kQag b^VQve^0ib^b9e^vyv0vQ-N?bK\^Q{USMO] z^Q{by(W 5000s^es|N N^?e] zbD(W5000NCQN N0 ,{]Nag @b3ubvyv]0R 0^Q{e][hQhghQ 0OoI{~ N*gSuN,SN NuN[hQNEe0 ,{ASag g NR`QKNN N3ub0 N0ݏSW,g^ z^v] z N03ub] zfSuǏN,SN NuN[hQNEe0 N0f~S0R^L?e;N{YZv] z(W[hQuNNefe]eb V00W N[e]efVWQW/ebbe] NS_ [WQWLXevbe]Ǐ z bhT^Q{ir_ˆv N0Ve]:W0Wrz \]N[ [c(W(W^] zQvyv0 ,{ASNag 3ubyvvb_aۏ^Bl N0?b^] z ;NSOe]6kۏ^;NSONB\ YKbg(W NB\N Nňpe]6kYXbňp\*g~_g YKbg(W NB\N N0 N0^?e0hSN] z ^?e0hSN] z^[b] z;`ϑv NRKNNN N0W NgQ{ir0WbN N2s| 0W NgQ{ir0WbN N2s|0 ,{ASNag 3ubvON_{/fyvv;`bSUSMON^] ze]S:NQ S^USMOUSr3ub NNSt0 ,{AS Nag ;NS^USMO^wQYN NagN N0;NS^USMO_{N3ubyvve];`bSONqQ TSRRm3W^[hQuNNefe]Oo]0Wv;mR N0;NS^USMO@b3ubvyv]0R 0^Q{e][hQhghQ 0OoI{~ N*gSuǏN,SN NuN[hQNEe N0;NS^USMO^N;`SUSMO~{NNRSRRRS T T v^\T Tb^L?e;N{YHh V0k*NS^USMOT T] zϑ^ N\N] z;` Nv20% N0S^USMONe];`bSONqQ T3ubm3W^[hQuNNefe]Oo]0Wv;mRe S^USMO@b#ve]R_{ck(We]0 ,{ASVag 3ubDeQ N O "46FHLPRTVflnpuaH6#h D F H J L N  ʶʈʶzjzjzjzʶV&h*NhYS0J5CJOJQJaJo(h"t3h"t3CJOJ\aJo(h"t3h"t3CJOJ\aJ h*Nh:R0JCJOJQJaJhqhqCJaJ"hqhq0J5CJOJaJo(&h*Nh?0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ h*Nh:R0JCJOJQJaJ#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( " $ ( * 2 < > X ^ x z ƲƲ،ƲƲn\nJ#h*Nh?0JCJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJh0C^0J5OJaJo("h0C^h0C^0J5CJOJaJo(&h*Nhb0J5CJOJQJaJo(&h*NhZJ0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ&h*NhYS0J5CJOJQJaJo(&h*Nh2(%0J5CJOJQJaJo( " . 0 8 : H J ^ ` t v ѽѩѩѽѽѽѕѩѩфr^M h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*Nh4V^0J5CJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*Nh`:0J5CJOJQJaJo(&h*NhZJ0J5CJOJQJaJo(&h*NhYS0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ"h0C^h0C^0J5CJOJaJo(h0C^h0C^CJaJ >lNv rh$ dh1$] `a$gd99$ dh1$] `a$gd99 2dhWD`2gd_A 0WD`0gd_A 2WD`2gd_A$a$gdZJFJ~ʶʢʎ}kYGʶ#h*Nhg)0J5CJOJQJaJ"hZXhZX0J5CJOJaJo(#h*Nh4V^0JCJOJQJaJo( h*Nh!V0JCJOJQJaJ&h*NhXq0J5CJOJQJaJo(&h*NhE0J5CJOJQJaJo(&h*Nh4V^0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ h*Nh:R0JCJOJQJaJ#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( >BRhjlnNRTƴzfzڢ[zJ8#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJhZXhZXCJaJ&h*Nh6U0J5CJOJQJaJo(&h*Nh#U0J5CJOJQJaJo('h*Nhg)CJKHOJQJ^JaJo("hZXhZX0J5CJOJaJo(#hZXhZXCJKHOJ^JaJo('h*NhjICJKHOJQJ^JaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ&h*NhYS0J5CJOJQJaJo(TXZ rvxz|~˷ˣ}iXXF#h*Nh990JCJOJQJaJo( h*Nh990JCJOJQJaJ&h*NhE0J5CJOJQJaJo(&h*Nh4V^0J5CJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo(&h*Nh00J5CJOJQJaJo(&h*NhS,0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ#h*Nh4V^0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJfhjl ,.2첞xhXhH4&h*Nh&X0J5CJOJQJaJo(h*NhqCJOJQJaJo(h*Nhj]CJOJQJaJo(h*Nh&XCJOJQJaJo(&h*Nhg)0J5CJOJQJaJo("hXhX0J5CJOJaJo(&h*Nh2(%0J5CJOJQJaJo(#h*Nh990J5CJOJQJaJ&h*NhYS0J5CJOJQJaJo('h*Nh99CJKHOJQJ^JaJo(&h*Nh990J5CJOJQJaJo(0h////00{{ee$ &dh1$WD`a$gd3_$ 'Cdh1$WD`a$gd3_$ (#&dh1$UDWD]`a$gd3_$ (#&Edh1$UD!WD]E`a$gd`:$ &WD`a$gd3_$ dh1$] `a$gd99 24bdhjlűxfxTB.'h*Nh3_CJKHOJQJ^JaJo(#h*Nh4V^0JCJOJQJaJo(#h*Nh3_0JCJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*NhW0J5CJOJQJaJo(&h*NhS,0J5CJOJQJaJo(&h*Nh&X0J5CJOJQJaJo(h*Nh.CJOJQJaJo(hXOJaJo(hXhXCJOJaJo(&h*Nh.0J5CJOJQJaJo(N0m3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0W3ubhlǑ(uQ N3ube_0Q N3ubd\Oel{vU_HYPERLINK "http://www.jianzhuxh.com/"www.jianzhuxh.com N De N} hv-N N} m3W^^] z[hQuNefe]Oo]0WQ N3ubd\OcWS 0 0m3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0W3ubh 0SbpS cBl~{zT\kbcNS0RS_t^3ubwvc[{ N0m3W^^Q{] ze]S N0yv~tD(fN V0;`vt] z^D(fN N0yv~t0;`vt] z^N}TfN mQ0S^USMOvT TScOT TbSV0T TN>kTvz~{W[u0lY gS^USMO Te3ubv RcOS^USMOvT T N0^;N{QwQvS^USMOe]RSNNRSbRRRS T TYHhflY gS^USMO Te3ubv RcOS^USMOvT TYHhf kQ0[ 0RlQ:W@bǑ(uv;mRg?bPge2kphKmbJT0 N NNkQyDekbcS)T S0RS_t^3ubw Nvc[{0 ,{Vz ċ[ z^TeQVhQ ,{ASNag ċ[ z^ N0e]ON9hncyvvb_aۏ^ 9hncS_t^3ubwBl3ub0 N0OSO\~~N[~ۏLs:Whg0 N0N[~NS_t^4gb10gcQ SO]0W eQV TUSTYXTOGlb 1uYXTO[[VY TUS NQlQ:y0hp_0 ,{ASmQag eQVhQ SO]0W VYeQVhQ[hQċR(W 85RN N efe]ċR(W85RN N0 ,{Nz hp_VYR ,{ASNag [VYvON m3W^Q{NOSO\Sehp_v^(W 0m3W^Q{N 0Bg_0NTQTm3W gsQZSOb Te[VYvONR+RcNVYLr0fN0 ,{ASkQag SRw~ SO]0W ċ ;mRvyv _{_^~ SO]0W VY0 ,{mQz D R ,{AS]Nag [N]~_ SO]0W ySvyv OSO\~~N[ N[gۏLbg Ss]0W(WVYTve]gR`{t [hQuNNefe] N0R SO]0W hQbSuN,SN NuN[hQNEev \SmvQcyS 6eVfNTVYLr0 ,{NASag m3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0WċR~R1uYXTO#[[0 ,{NASNag ,gRllQ^KNewgbL S 0m3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0Wċ Rl 0m^OSW[2017 ,{58S Te^bk0 ,{NASNag ,gRl1um3W^Q{NOSO#ʑ0   PAGE PAGE 6 ...J.L.^.d.f....../,/d/n/p/x////°rf[G'h*Nh.CJKHOJQJ^JaJo(hWhWCJaJhWhWCJaJo(#hiTUhiTUCJKHOJ^JaJo(/jhWhWCJKHOJU\^JaJo(&hWhWCJKHOJ\^JaJo(#hWhWCJKHOJ^JaJo('h*Nh3_CJKHOJQJ^JaJo('h*NhYSCJKHOJQJ^JaJo(U&h*Nh3_0J5CJOJQJaJo(///////////////0000&0T0000000001 1űűűűűo['h*Nh&XCJKHOJQJ^JaJo('h*Nhg)CJKHOJQJ^JaJo(hfhfCJaJo(hfhfCJOJ^JaJo(#hfhfCJKHOJ^JaJo('h*Nh.CJKHOJQJ^JaJo('h*Nh3_CJKHOJQJ^JaJo('h*NhYSCJKHOJQJ^JaJo($h*Nh`:CJKHOJQJ^JaJ 1 111>1^1z1~1111111ŹwfTfB0#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ#h*Nh4V^0JCJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ h*Nh:R0JCJOJQJaJ'h*Nh3_CJKHOJQJ^JaJo(hfhfCJaJ#hfhfCJKHOJ^JaJo(hfhfCJaJo('h*Nhg)CJKHOJQJ^JaJo('h*Nh&XCJKHOJQJ^JaJo(#h*Nh&XCJOJQJ^JaJo( 01B1~11112~2222333455$a$gd:R 0WD`0gd_A 2WD`2gd_A$a$gdZJ$ &dh1$WD`a$gdf &d1$WD`gdf$ &dh1$WD`a$gdg)1111111112222z2~22222222222ƴƴƕƴƄr^JJ&h*Nhv0J5CJOJQJaJo(&h*Nh4V^0J5CJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*NhQC0J5CJOJQJaJo(hfhfCJaJ"hfhf0J5CJOJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ&h*NhYS0J5CJOJQJaJo(&h*Nh:R0J5CJOJQJaJo(22222222233 33f3j3~333333س~l^P^P^<&h*Nh:R0J5>*CJOJQJaJh*Nhi^CJOJQJo(h*Nh_ACJOJQJo(#h*Nh4V^0JCJOJQJaJo(#h*Nh_A0JCJOJQJaJo(#h*Nh!V0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*Nhb0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ)h*NhZ0J5>*CJOJQJaJo(33333333333333333333333444ڵlZH"h+h+0J5CJOJaJo("h*;h*;0J5CJOJaJo(&h*Nha0J5CJOJQJaJo(#h*NhHD0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ#h*Nh_o0JCJOJQJaJo( h*Nh:R0JCJOJQJaJ&h*Nhv0J5CJOJQJaJo(#h*Nh:R0J5CJOJQJaJ&h*Nh4V^0J5CJOJQJaJo(4444555 5"5$5&5@5B5r5555˷ݦp\L*S*Y(ph333N@"N #u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJ< @2< #u$ 9r G$a$CJaJ)@A uxLRL g)Char$d1$a$KHOJQJaJtH ('a( uybl_(uCJaJ*r* uybleW[$a$*jqr* uybl;N5\.. uyblFhe,gCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg L &&&)L T2/ 112345"6 !"#$ 05"6 %2Xj X ")!!@ @ 0( B S ?H0( o1y o1 o1} - 4 <*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschmetcnv h 0125000FalseHasSpaceNegative NumberType SourceValueTCSCUnitNames|s^es|    #$%&()**+./012368#%(*p| *-/=>ABCEFJKWY\^ ,1?CHJMOx %'+-9;ACwy346fgh AE =?CEJMQR]`kmqruvz{a  +*p==?LO a  #$&(**8*p/=^Oxyy6f AE =a  VW8tR1WJR 0^`0o(0 x\x^x`\hH) \^`\hH. \^`\hH. d \d ^d `\hH) \ ^ `\hH. \ ^ `\hH. P\P^P`\hH) \^`\hH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.WVW8֙n]    -2V4a{ht GV\-EdH- B Z Ue 526aZ}6LKq9w~sP6AXT6UZX"C9"#n# r$2(%M& 'g)Va*1+f`+a+m&,X'/)/-/W0,2W3"t399O9Uw9`:*;?=@oS@VA_AC&4CQC DHD\D{UF~(GPGH%0IWN^NO@LP`PYST:{T#UiTU!VWX&XZ[,[ ;[5^\]6^0C^4V^3_a"b]dAlGglZIn6:o_olpl%qXqzq`|qr&Gr4ugu0!vwOw"w/?w x*?yz[{T5|#,})i~Wpufz-_`r`qi^l) XXt89-+P7e\.1v" q$mf:\* m;Xd?u_Aj]Gu*Nwiv?wS,jI#Uqeyl0:R|OE^!bc>y +UAZJZg !ZvWu"/^q{d<|&uw}QbGtMu0 @" k .UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSun7. [ @VerdanaA$BCambria Math 1hJORdGwV]zozo!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[d 3qHX ?:R2!xxm3W^^] z[hQuNNefe]Oo]0Wċ RlGandalftheWizardxbanybCO  0@P` i Z'`IZ' Oh+'0, <H h t 4ィ蹤̰ȫʩѡ취GandalftheWizardNormalxbany93Microsoft Office Word@G&@߸@$\ @BXizo՜.+,D՜.+, X`lt|  8@ _PID_HLINKSAlIhttp://www.jianzhuxh.com/ !"#$%&()*+,-.0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWZ[^Root Entry F0,qi]Data '1Table/0WordDocument 2LSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8PMsoDataStoreP{qiqiUYYB0OFHKX==2P{qiqiItem PropertiesUCompObj u  F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q